Privacyverklaring

Tuinvereniging Spoorzicht, gevestigd aan het Rietveldsepad 2, 2408 ZH Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tuinvereniging Spoorzicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Tuinvereniging Spoorzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling van het lidmaatschap
 • Verzending van nieuwsbrieven, de Riethoorn en andere mededelingen namens de vereniging
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om verenigingszaken uit te kunnen voeren
 • Om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren
 • Delen met andere volkstuinverenigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn na opzegging door het bestuur (het betreft uitwisselen van naam, adres en telefoonnummer). Voorwaarde is dat de andere verenigingen deze gegevens na 1 jaar weer verwijderen.
 • Adresgegevens worden naar de AVVN verzonden voor toesturen van De Tuinliefhebber 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tuinvereniging Spoorzicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tuinvereniging Spoorzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:  Bewaartermijn:  Reden:
 Personalia  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking
 Adres  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking
 Geboortedatum  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking
 Telefoonnummer  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking
 E-mailadres  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking
 IBAN-nummer  Gedurende lidmaatschap *)   Administratieve verwerking

*) en tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap vanwege wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tuinvereniging Spoorzicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een noodzakelijke wettelijke verplichting. Tuinvereniging Spoorzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen wanneer sprake is van opzegging van lidmaatschap door het bestuur kunnen gegevens van dit lid worden uitgewisseld met andere volkstuinverenigingen in Alphen aan den Rijn, onder voorwaarde dat zij die gegevens na een jaar weer verwijderen.

Cookies

Tuinvereniging Spoorzicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuinvereniging Spoorzicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tuinvereniging Spoorzicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tuinvereniging Spoorzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl.